Headlines

Welkom bij VV Aengwirden

Van harte welkom op de website van VV Aengwirden

Op de website van VV Aengwirden vindt u alle informatie over de organisatie van onze vereniging. U vindt er daarnaast de wedstrijdprogramma’s, de uitslagen en de standen, informatie over alle teams, wedstrijdverslagen, foto’s, de historie, actuele nieuwsonderwerpen, sponsoring en de webshop.

Voor vragen, ideeën, suggesties etc. over deze website, kunt u contact opnemen met het bestuur van VV Aengwirden of een mailtje sturen naar web@vvaengwirden.nl

Sponsor

Wedstrijdverslagen

Privacy bij VV Aengwirden

Privacy policy

P r i v a c y  S t a t e m e n t

VV AENGWIRDEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV AENGWIRDEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als voetbalvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VV Aengwirden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beeld

VV Aengwirden gaat zorgvuldig om met beeld van personen en plaatst beeld van leden en vrijwilligers alleen op de communicatiekanalen van de club.

  • Op de clubsite www.vvaengwirden.nl
  • Op de Facebookpagina van de club VV Aengwirden
  • Indien een lid of ouder van een jeugdlid (jonger dan 16 jaar) of vrijwilliger bezwaar heeft tegen het gebruik van beeld op bovengenoemde communicatiekanalen dan kan dat per email worden aangegeven bij de website coordinator van de club, Rob Reinders,
  •  e-mail: web@vvaengwirden.nl

Ook vragen omtrent het gebruik van beeld kunnen op genoemd emailadres gesteld worden.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

VV Aengwirden

Sportpark "by de Fjilden"

it Hiem 3

8458 CE Tjalleberd

info@vvaengwirden.nl

t.a.v.:  Koen Brandenburg

Corona Protocol SVB/MFA Aengwirden

CoronaProtocol 
Stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang (SBV) 
(versie 1.0, d.d. 14 augustus 2020)
 
Dit protocol is bedoeld voor toepassing op Sportcomplex ‘By de Fjilden’ en in MFA Aengwirden.
De algemene regels van het RIVM en overheden zijn in dit coronaprotocol vertaald naar onze
praktijk. Dit protocol dient als basis. Wij doen een nadrukkelijk beroep op álle gebruikers en
bezoekers om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het naleven van landelijke en
plaatselijke richtlijnen alsook voor het opvolgen van regels en aanwijzingen.  
 
Voorkom ten alle tijden verspreiding van het virus! Houd je aan deze regels:
 
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
• Nies of hoest in je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Was je handen regelmatig
• Schud geen handen
• Vermijd drukte
• Heb jij of een gezinslid klachten? Blijf dan thuis. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Leden
van één huishouden en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  
 
1. Hygiënemaatregelen 

• Bij binnenkomst handen desinfecteren 
Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen desinfecteren.
 
• In iedere ruimte zijn desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays
beschikbaar 
We stellen mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren.
 
• Koffie/Thee in kartonnen bekers en gebruik individueel verpakte suiker en melk
We schenken koffie en thee in kartonnen bekers met individueel verpakte toebehoren.
 
• Schoonmaak
We zorgen ervoor dat gebruikers de ruimtes veilig kunnen betreden door oppervlakten
die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knoppen, et
cetera) meerdere keren per dag schoon te maken en te desinfecteren. Gebruikers
desinfecteren na afloop van hun activiteit betreffende oppervlakten voor de volgende
gebruiker van diezelfde ruimte.
 
• Open Deur
Deuren staan zo veel mogelijk open zodat het niet nodig is om deze met de handen te
openen. 
  
2. Verkeersruimtes, Looproutes en Toiletten 

• Markeringen 
Met pijlen, borden en andere markering geven we de looproutes aan zodat mensen
elkaar niet tegen het lijf lopen. We hanteren éénrichtingsverkeer op plaatsen waar geen
1,5 meter ruimte is (trap naar boven/beneden in centrale hal) om elkaar te passeren.
 
• Aparte in- en uitgang
We gebruiken een aparte ingang (hoofdingang) en uitgangen (beneden; zij-uitgangen / 
boven; trap naar buiten) om mensen van elkaar te scheiden.
 
• Wachtplekken voor het toilet
Er gaat steeds maar één iemand tegelijk naar het toilet. Met markering zorgen we er
voor dat mensen die wachten de 1,5 meter in acht houden. 

 
3. Gebruik van Ruimtes/Zalen/Kleedkamers/Tribune/Kantine/Sportcomplex 

• Gebruikers reserveren vooraf een ruimte 
Gebruikers die een ruimte willen gebruiken moeten dit vooraf reserveren (dat kan per
telefoon of app) bij de beheerder zodat vooraf een planning kan worden gemaakt, het
maximaal aantal gebruikers en 1,5 meter afstand te handhaven blijft.
 
• Ventileren
Gebruikers van een ruimte zetten bij aanvang van gebruik de ramen in de ruimte open
en sluiten deze bij beëindiging van het gebruik.  

• Maximaal 100 personen 
We ontvangen in MFA Aengwirden maximaal 100 personen (excl. dienstdoende
vrijwilligers) tegelijk om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
 
• Maximaal aantal personen per ruimte 
We geven per ruimte aan hoeveel personen maximaal gelijktijdig gebruik mogen
maken van de ruimte. Voor het douchen in de kleedruimtes geldt maximaal 2
personen gelijktijdig. 
 
• Tafels en stoelen staan minimaal 1,5 meter uit elkaar
Door minder zitgelegenheid te creëren en door aan te geven dat bepaalde plekken niet
gebruikt mogen worden, zorgen we voor voldoende afstand.
 
• Vrijwilligers houden 1,5 meter afstand
Vrijwilligers moeten ook altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
 
• Betaal contactloos met de pin
Van gebruikers/bezoekers vragen we zoveel mogelijk gebruik te maken van de
pinautomaat en het liefst contactloos. 
  
4. Communicatie 

Het protocol is bedoeld voor de gebruikers, bezoekers, vrijwilligers en bestuur van
Sportcomplex ‘By de Fjilden’ en MFA Aengwirden. We communiceren de getroffen
maatregelen actief naar betrokkenen. 

• Posters 
We hangen bij de ingang posters op zodat voor iedereen de maatregelen duidelijk zijn.
 
• Overleg 
We voeren overleg met verenigingen, huurders en andere gebruikers om van elkaar op
de hoogte te zijn wat de maatregelen inhouden en wie wanneer waarvoor
verantwoordelijk is.
 
• Up-to-date
We zorgen er voor dat protocol en maatregelen up-to-date zijn en passen deze zo
nodig aan.
 
• Tijdig
We nemen de maatregelen voordat Sportcomplex ‘By de Fjilden’ en MFA Aengwirden
open gaan voor de start van het nieuwe seizoen (zondag 16 augustus 2020).  

 
5. Verantwoordelijkheid 
 
Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor: 
 
• Beleid t.a.v. coronamaatregelen
Het bestuur maakt beleid, protocollen en zorgt voor maatregelen en de communicatie
daarover. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht verenigingen,
huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) genomen maatregelen.
Brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters, hygiëneregels, looproutes,
etc. Het bestuur en dienstdoende vrijwilligers spreken mensen aan op hun gedrag en
kunnen naar eigen inzicht overgaan tot vroegtijdige sluiting van de accommodatie als
daar aanleiding toe is.

 
Verenigingen/Huurders zijn verantwoordelijk voor:
 
• Besturen van verenigingen en huurders zijn verantwoordelijk voor de traceerbaarheid
van aanwezigen tijdens een door hen georganiseerde activiteit in geval van een
besmetting en het daarop volgend bron- en contactonderzoek. 

• Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van 
hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag. Naast hetgeen in dit
protocol is vastgelegd, volgen verenigingen ook alle regels op zoals deze door de
betreffende sportbonden zijn opgesteld. 

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor: 

• Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag 
Bezoekers zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en het houden van
afstand tot andere bezoekers, ook na het gebruik van enkele alcoholische consumpties.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen van naleving
maar zal wel mensen en verenigingen/huurders aanspreken als daar aanleiding toe is. 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!